Parabolic Antenna 1.2Ghz 24dBi ANT12G24DB. Grid Parabolic Ant...

or